Právne oznámenie

Právne oznámenie

Pozorne si, prosím, prečítajte tieto Podmienky používania Služieb (Zmluva). Používaním Služieb (ako sú definované nižšie) súhlasíte s touto Zmluvou. Odporúčame vám vytlačiť si kópiu tejto Zmluvy pre prípad potreby v budúcnosti. Vyhradzujeme si právo na vykonávanie zmien, ako je uvedené nižšie.

Táto Zmluva sa uzatvára medzi vami a spoločnosťou Janssen Pharmaceutica NV (Spoločnosť alebo my alebo iné gramatické formy týchto slov) a týka sa vášho používania webovej stránky „Janssen With Me“ (Janssen so mnou), ktorá sa nachádza na adrese www.janssenwithme.com (spoločne Služby).

Ak nie ste ochotní akceptovať podmienky uvedené v Zmluve, žiadame vás, aby ste nepristupovali k Službám ani ich nepoužili. Prečítajte si, prosím, naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v časti Zásady ochrany osobných údajov, v ktorých nájdete podrobnosti o tom, ktoré informácie získavame a ako ich používame.

TÁTO WEBOVÁ STRÁNKA JE URČENÁ PRE A CIELENÁ NA OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. POTVRDZUJETE, ŽE STE DOVŔŠILI ZÁKONOM STANOVENÝ VEK NA TO, ABY STE MOHLI UZAVRIEŤ TÚTO ZMLUVU, ALEBO AK NIE, ŽE STE ZÍSKALI SÚHLAS RODIČOV ALEBO ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV NA UZAVRETIE TEJTO ZMLUVY.

AK POUŽÍVATE SLUŽBY V MENE ALEBO V PROSPECH AKEJKOĽVEK ORGANIZÁCIE, S KTOROU STE SPOJENÍ, POTOM SÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY V MENE VLASTNOM A V MENE TAKEJTO ORGANIZÁCIE A POTVRDZUJETE, ŽE MÁTE ZÁKONNÚ PRÁVOMOC ZAVÄZOVAŤ TAKÚTO ORGANIZÁCIU TOUTO ZMLUVOU. Odkazy na vás v tejto Zmluve sa vzťahujú na vás aj na akúkoľvek takúto organizáciu.

 1. Naše právo vykonávať zmeny. Túto Zmluvu môžeme z času na čas zmeniť (z akéhokoľvek dôvodu, napríklad pre zmeny vo funkciách alebo službách ponúkaných touto Webovou stránkou alebo v dôsledku zmeny právnych predpisov) oznámením takýchto zmien akýmikoľvek primeranými prostriedkami a sprístupnením revidovanej Zmluvy prostredníctvom Služieb. Žiadne takéto zmeny sa nebudú vzťahovať na žiadny spor medzi vami a nami, ktorý vznikol pred dátumom, keď sme zverejnili revidovanú Zmluvu, ktorá obsahuje takéto zmeny, alebo keď sme vás o takýchto zmenách inak informovali. Vaše používanie Služieb po vykonaní akýchkoľvek zmien bude vaším súhlasom s týmito zmenami. Vyššie uvedené políčko Posledná aktualizácia uvádza dátum poslednej zmeny tejto Zmluvy.

  V rozsahu povolenom príslušnými platnými predpismi môžeme kedykoľvek a bez toho, že by nám z toho vyplynula akákoľvek zodpovednosť, zmeniť alebo zrušiť všetky Služby alebo ich časť (napr. s cieľom zohľadniť zmeny v príslušných právnych predpisoch, chrániť bezpečnosť Služieb alebo implementovať primerané technické úpravy a vylepšenia, upraviť služby a funkcie poskytované Webovou stránkou); alebo ponúknuť príležitosti niektorým alebo všetkým používateľom podľa vlastného uváženia. Budeme sa snažiť, aby sme vás primeraným spôsobom informovali o akýchkoľvek zmenách, ktoré budú mať podstatný nepriaznivý vplyv na vaše používanie Služieb ako celku.

 2. Vyhlásenie Odmietnutie zodpovednosti
  INFORMÁCIE VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK RÁD A ODPORÚČANÍ, KTORÉ SÚ POSKYTNUTÉ AKO SÚČASŤ SLUŽIEB, SÚ URČENÉ VÝLUČNE NA VZDELÁVACIE A INFORMAČNÉ ÚČELY. NIE SÚ URČENÉ AKO LEKÁRSKE ALEBO ZDRAVOTNÍCKE PORADENSTVO ANI NA DIAGNOSTIKU ALEBO LIEČBU AKÉHOKOĽVEK INDIVIDUÁLNEHO PROBLÉMU. TAKISTO NIE SÚ URČENÉ ANI AKO NÁHRADA ZA ODBORNÉ PORADENSTVO A SLUŽBY OD KVALIFIKOVANÉHO POSKYTOVATEĽA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI, KTORÝ JE OBOZNÁMENÝ S VAŠIMI JEDINEČNÝMI ÚDAJMI. VŽDY SA PORAĎTE SO SVOJÍM LEKÁROM ALEBO INÝM KVALIFIKOVANÝM POSKYTOVATEĽOM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI O AKOMKOĽVEK ZDRAVOTNOM PROBLÉME A PRED ZAČATÍM AKEJKOĽVEK NOVEJ LIEČBY. VAŠE POUŽÍVANIE SLUŽIEB PODLIEHA DODATOČNÝM ODMIETNUTIAM ZODPOVEDNOSTI A VÝHRADÁM, KTORÉ SA MÔŽU OBJAVIŤ V RÁMCI SLUŽIEB.

  NEPREBERÁME ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK NÁSLEDKY, KTORÉ PRIAMO ALEBO NEPRIAMO SÚVISIA S AKÝMKOĽVEK VAŠIM KONANÍM ALEBO NEKONANÍM NA ZÁKLADE INFORMÁCIÍ ALEBO INÉHO MATERIÁLU POSKYTOVANÉHO AKO SÚČASŤ SLUŽIEB. NAPRIEK TOMU, ŽE SA USILUJEME, ABY INFORMÁCIE POSKYTOVANÉ V RÁMCI SLUŽIEB BOLI PRESNÉ, ÚPLNÉ A AKTUÁLNE, NEPOSKYTUJEME ŽIADNE ZÁRUKY A NENESIEME ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY ALEBO STRATY SÚVISIACE S PRESNOSŤOU, ÚPLNOSŤOU ALEBO VČASNOSŤOU INFORMÁCIÍ POSKYTOVANÝCH AKO SÚČASŤ SLUŽIEB.

 3. Informácie odosielané prostredníctvom Služieb. Vaše odosielanie informácií prostredníctvom Služieb sa riadi našimi Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sa nachádzajú v časti Zásady ochrany osobných údajov, vrátane našich zásad používania súborov cookie, ktoré sa nachádzajú v časti Zásady používania súborov cookie.
 4. Otázky jurisdikcie. Služby nemusia byť vhodné alebo dostupné na použitie v niektorých jurisdikciách. Akékoľvek používanie Služieb je na vaše vlastné riziko, pričom ste povinní pri tom dodržiavať všetky príslušné platné právne predpisy, pravidlá a nariadenia. Dostupnosť Služieb môžeme podľa vlastného uváženia z opodstatnených dôvodov kedykoľvek úplne alebo čiastočne obmedziť pre akúkoľvek osobu alebo geografickú oblasť (napr. v súlade s príslušnými právnymi predpismi a regulačnými požiadavkami, na ochranu zabezpečenia Služieb alebo vykonanie primeraných technických úprav).
 5. Prijateľné použitie a pravidlá správania. Nesmiete:
  • Uverejňovať, prenášať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Služieb alebo v súvislosti s nimi žiadne materiály, ktoré sú alebo môžu byť: a) ohrozujúce, obťažujúce, ponižujúce, nenávistné, zastrašujúce alebo inak nerešpektujú práva a dôstojnosť iných; b) hanlivé, urážlivé alebo podvodné; c) obscénne, neslušné, pornografické alebo inak nevhodné; alebo d) chránené autorským právom, ochrannou známkou, obchodným tajomstvom, právom na publicitu alebo súkromie alebo akýmkoľvek iným vlastníckym právom bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného vlastníka.
  • Uverejňovať, prenášať alebo inak sprístupňovať prostredníctvom Služieb alebo v súvislosti s nimi akýkoľvek vírus, červa, trójskeho koňa, veľkonočné vajce, časovanú bombu, spyware alebo iný počítačový kód, súbor alebo program, ktorý je alebo by mohol byť potenciálne škodlivý alebo invazívny alebo je určený na poškodenie alebo zneužitie prevádzky alebo na monitorovanie používania akéhokoľvek hardvéru, softvéru alebo zariadenia (každý označovaný aj ako Vírus).
  • Používať Služby na akékoľvek komerčné účely, vrátane použitia na vaše vlastné komerčné účely alebo na akékoľvek komerčné účely, z ktorých by ste mali akýkoľvek úžitok.
  • Používať Služby na akýkoľvek účel, ktorý je podvodný alebo inak nezákonný.
  • Akýmkoľvek spôsobom získavať informácie o používateľoch Služieb vrátane prostredníctvom reverzného inžinierstva.
  • Zasahovať do prevádzky Služieb alebo serverov alebo sietí používaných na sprístupnenie Služieb vrátane napadnutia alebo znehodnotenia akejkoľvek časti Služieb, ani porušovať akúkoľvek požiadavku alebo zásady používania takýchto serverov alebo sietí.
  • Obmedzovať inú osobu v používaní Služieb alebo jej brániť v ich používaní.
  • Reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, predávať, prenajímať, požičiavať, časovo zdieľať, distribuovať alebo inak používať akúkoľvek časť (alebo akékoľvek použitie) Služieb, bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu okrem prípadu, kedy to je výslovne povolené podľa tejto Zmluvy.
  • Analyzovať metódou reverzného inžinierstva, dekompilovať alebo rozoberať akúkoľvek časť Služieb, okrem prípadov, keď je takéto obmedzenie výslovne zakázané príslušnými platnými právnymi predpismi.
  • Odstrániť akékoľvek oznámenie o autorských právach, ochranných známkach ani iných vlastníckych právach zo Služieb.
  • Začleniť akúkoľvek časť Služieb do akéhokoľvek produktu alebo služby bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu.
  • Systematicky sťahovať a ukladať obsah Služieb.
  • Používať akéhokoľvek robota, pavúka, aplikáciu na vyhľadávanie/načítanie stránok alebo iné manuálne alebo automatické zariadenie na načítanie, indexovanie, scrapovanie či dolovanie údajov alebo iné zhromažďovanie obsahu Služieb, alebo na reprodukovanie alebo obchádzanie navigačnej štruktúry alebo prezentácie Služieb bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu. Bez ohľadu na vyššie uvedené a za predpokladu dodržania všetkých pokynov uverejnených v súbore robots.txt, ktorý sa nachádza v koreňovom adresári Služieb, udeľujeme prevádzkovateľom verejných vyhľadávacích nástrojov povolenie používať pavúky na kopírovanie materiálov zo Služieb výlučne na účel (a výlučne v rozsahu potrebnom na tento účel), vytvárania verejne dostupných, vyhľadávateľných indexov takýchto materiálov, nie však na vytváranie vyrovnávacích pamätí alebo archívov takýchto materiálov. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez upozornenia odvolať takéto povolenie buď všeobecne, alebo v konkrétnych prípadoch.
  Zodpovedáte za získanie, údržbu a zaplatenie všetkého hardvéru, telekomunikačných a iných služieb, ktoré potrebujete na používanie Služieb.
 6. Elektronická komunikácia. Informácie poskytnuté v rámci Služieb môžu predstavovať elektronickú komunikáciu. Keď s nami komunikujete prostredníctvom Služieb alebo prostredníctvom iných foriem elektronických médií, ako je e-mail, komunikujete s nami elektronicky. Súhlasíte s tým, že môžeme komunikovať elektronicky v súlade s miestnymi právnymi predismi o ochrane osobných údajov a o zákaze nevyžiadanej pošty, a že takáto komunikácia, ako aj oznámenia, zverejnenia, zmluvy a iná komunikácia, ktorú vám poskytujeme elektronicky, sú rovnocenné s písomnými formami komunikácie a majú rovnakú platnosť a účinnosť, ako keby mali písomnú formu a boli podpísané stranou, ktorá komunikáciu posiela.
 7. Spätná väzba. Ak nám poskytnete akékoľvek nápady, podnety alebo návrhy (Spätná väzba), súhlasíte s tým, že Spätná väzba nie je dôverná a že vaše poskytovanie tejto spätnej väzby je dobrovoľné, nevyžiadané a bez obmedzení a neukladá nám žiadnu povinnosť v súvislosti s takouto Spätnou väzbou. Spätnú väzbu budeme môcť použiť na akýkoľvek účel. Nebudete mať voči nám žiadne nároky, pokiaľ ide o akékoľvek použitie alebo nepoužitie Spätnej väzby.
 8. Monitorovanie používania Služby. Môžeme (ale nie sme povinní) analyzovať váš prístup k Službám alebo ich používanie. Informácie týkajúce sa vášho prístupu k Službám a ich používania môžeme sprístupniť v súlade s príslušnými platnými právnymi predpismi alebo na žiadosť súdu alebo orgánov činných v trestnom konaní alebo iného vládneho orgánu alebo inak v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.
 9. Vaše právo na používanie Služieb. Beriete na vedomie, že všetky práva duševného vlastníctva v Službách, vrátane Webovej stránky, patria nám alebo našim poskytovateľom licencií. Nemáte žiadne právo na Služby okrem práva na prístup k nim v súlade s touto Zmluvou. Za predpokladu, že budete dodržiavať túto Zmluvu môžete si počas jej trvania prezerať jednu kópiu Webovej stránky na akomkoľvek jednotlivom zariadení, a to výlučne na vaše osobné, nekomerčné použitie. Ak porušíte ustanovenia tejto Zmluvy, musíte okamžite ukončiť používanie Služieb. Zodpovedáte za to, aby ste svoje zariadenie udržiavali zabezpečené a náležite ho chránili.
 10. Vlastnícke práva Spoločnosti. My a naši dodávatelia vlastníme Služby, ktoré sú chránené vlastníckymi právami a právnymi predpismi, vrátane používaného softvéru pre digitálne písmo („Písmo“) a všetkých našich obchodných názvov, ochranných známok a ochranných známok pre služby a akýchkoľvek súvisiacich log. Písmo a všetky obchodné mená, ochranné známky, ochranné známky pre služby a logá (spoločne Známky), ktoré sa používajú pre Služby alebo v ich súvislosti, ktoré nevlastníme, sú majetkom ich príslušných vlastníkov. Naše Známky nesmiete používať v spojení so žiadnym produktom alebo službou, ktoré nie sú naše, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť zmätok. Nič obsiahnuté v Službách sa nemá vykladať ako udelenie akéhokoľvek práva na používanie akéhokoľvek Písma alebo Známok bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka.
 11. Materiály tretích strán; odkazy. Služby môžu povoľovať prístup k informáciám, produktom, službám a iným materiálom tretích strán (spoločne Materiály tretích strán) vrátane akéhokoľvek prístupu prostredníctvom odkazov. Nekontrolujeme, neschvaľujeme a nezodpovedáme za žiadne Materiály tretích strán. Nemáme povinnosť monitorovať Materiály tretích strán a prístup k Materiálom tretích strán môžeme kedykoľvek zablokovať alebo zakázať. Váš prístup k Materiálom tretích strán alebo ich používanie je na vaše vlastné riziko a podlieha všetkým dodatočným zmluvným podmienkam a zásadám, ktoré sa vzťahujú na takéto materiály.
 12. VYHLÁSENIE O OBMEDZENÍ ZÁRUK. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI SA VÁM SLUŽBY POSKYTUJÚ NA ZÁKLADE PRINCÍPOV TAK, AKO SÚ, KDE SÚ A KDE SÚ DOSTUPNÉ, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK ALEBO PODMIENOK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, IMPLIKOVANÝCH, ALEBO ZÁKONNÝCH.

  ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA SLUŽIEB V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI VRÁTANE ZÁRUK PREDAJNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, NEPORUŠOVANIA A VLASTNÍCTVA.

  V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, A V SÚLADE S AKÝMIKOĽVEK PRÍSLUŠNÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI ALEBO ZÁSADAMI, KTORÉ SA VZŤAHUJÚ NA POUŽÍVANIE MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN, AKO SÚ UVEDENÉ V BODE 11, SÚ VÁM MATERIÁLY TRETÍCH STRÁN POSKYTOVANÉ NA ZÁKLADE PRINCÍPOV TAK, AKO SÚ, KDE SÚ A KDE SÚ DOSTUPNÉ, BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÝCH, ALEBO IMPLIKOVANÝCH. ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN.

  BEZ TOHO, ABY SME OBMEDZILI VŠEOBECNÚ PLATNOSŤ VYŠŠIE UVEDENÉHO, V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI, NEPOSKYTUJEME ŽIADNE VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKU, ŽE SLUŽBY BUDÚ BEZPEČNÉ, ŽE AKÉKOĽVEK BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIE, KTORÉ MÔŽETE POUŽIŤ ALEBO KTORÉ UMOŽNÍTE POUŽÍVAŤ INÝM V SÚVISLOSTI SO SLUŽBAMI, ZABRÁNI NEOPRÁVNENÉMU PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM TÝKAJÚCIM SA VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB, ALEBO ŽE INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB NEBUDÚ SPRÍSTUPNENÉ ALEBO ZNEUŽITÉ ŽIADNOU TREŤOU STRANOU.

  VŠETKY VYHLÁSENIA O OBMEDZENÍ ZÁRUK AKÉHOKOĽVEK DRUHU V TEJTO ZMLUVE (VRÁTANE V TOMTO BODE A NA INOM MIESTE UVEDENOM V TEJTO ZMLUVE) SÚ VYKONANÉ V PROSPECH SPOLOČNOSTI A JEJ PREPOJENÝCH SPOLOČNOSTÍ A ICH PRÍSLUŠNÝCH AKCIONÁROV, ČLENOV PREDSTAVENSTVA, FUNKCIONÁROV, ZAMESTNANCOV, PREPOJENÝCH SPOLOČNOSTÍ, AGENTOV, ZÁSTUPCOV, POSKYTOVATEĽOV LICENCIÍ , DODÁVATEĽOV A POSKYTOVATEĽOV SLUŽIEB A ICH PRÍSLUŠNÝCH NÁSTUPCOV A POSTUPNÍKOV (SPOLOČNE STRANY SPOLOČNOSTI).

  Napriek tomu, že prijímame primerané kroky, aby sme sa pokúsili zachovať aktuálnosť, integritu a bezpečnosť Služieb, nemôžeme zaručiť, že sú alebo zostanú aktualizované, úplné, správne alebo zabezpečené, ani že prístup k nim bude nepretržitý. Služby môžu obsahovať nepresnosti, chyby a materiály, ktoré sú v rozpore s touto Zmluvou. Okrem toho môžu tretie strany vykonávať neoprávnené zmeny v Službách. Ak sa dozviete o akejkoľvek takejto zmene, použite, prosím, odkaz v časti Kontaktujte nás a poskytnite popis takejto zmeny a jej umiestnenie v Službách.

 13. OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI.
  NIČ V TEJTO ZMLUVE NEOBMEDZUJE, NEVYLUČUJE ALEBO NEUPRAVUJE ALEBO NEMÁ ZA CIEĽ OBMEDZIŤ, VYLÚČIŤ ALEBO UPRAVIŤ AKÉKOĽVEK POVINNÉ ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽOV PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV.

  V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝMI PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI: A) NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE NEPRIAME, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, ŠPECIÁLNE, EXEMPLÁRNE ALEBO REPRESÍVNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ALEBO STRATY, KTORÉ STE V ČASE, KEĎ STE SA DOHODLI NA UZATVORENÍ TEJTO ZMLUVY, NEMOHLI ROZUMNE PREDVÍDAŤ VY ANI MY, V KAŽDOM PRÍPADE VYPLÝVAJÚCE ZO SLUŽIEB ALEBO TEJTO ZMLUVY ALEBO VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S NIMI A NA ZÁKLADE AKEJKOĽVEK ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBALOSTI), OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INEJ TEÓRIE (SPOLOČNE NEPRIAME STRATY). STRATA ALEBO ŠKODA JE PREDVÍDATEĽNÁ, AK JE ZREJMÉ, ŽE K NEJ DÔJDE, ALEBO AK SME MY A VY V ČASE UZAVRETIA ZMLUVY VEDELI, ŽE K NEJ MÔŽE DÔJSŤ.

  BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÉHO, NEBUDEME ZODPOVEDNÍ ZA NEPRIAME STRATY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z VÁŠHO POUŽÍVANIA ALEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SLUŽBY ALEBO Z AKÝCHKOĽVEK PRODUKTOV ALEBO MATERIÁLOV TRETÍCH STRÁN, VRÁTANE AKÉHOKOĽVEK VÍRUSU, KTORÝ MÔŽE BYŤ V SÚVISLOSTI S TÝM PRENESENÝ.

  STRANY SPOLOČNOSTI ŽIADNYM SPÔSOBOM NEVYLUČUJÚ ANI NEOBMEDZUJÚ NAŠU ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM V PRÍPADOCH, KEĎ BY TO BOLO NEZÁKONNÉ. TO ZAHŔŇA ZODPOVEDNOSŤ ZA SMRŤ ALEBO ÚRAZ SPÔSOBENÝ NAŠOU NEDBANLIVOSŤOU ALEBO NEDBANLIVOSŤOU NAŠICH ZAMESTNANCOV, ZÁSTUPCOV ALEBO SUBDODÁVATEĽOV, ZA HRUBÚ NEDBANLIVOSŤ ALEBO ÚMYSELNÉ KONANIE ALEBO ZA PODVOD.

  NAŠA MAXIMÁLNA SÚHRNNÁ ZODPOVEDNOSŤ ZA VŠETKY ŠKODY, STRATY A NÁROKY VYPLÝVAJÚCE ZO SLUŽIEB ALEBO TEJTO ZMLUVY ALEBO VZNIKNUTÉ V SÚVISLOSTI S NIMI, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU (VRÁTANE NEDBANLIVOSTI) ALEBO INAK, NEPRESIAHNE VYŠŠIU Z NASLEDUJÚCICH SÚM: A) CELKOVÁ PRÍPADNÁ SUMA, KTORÉ STE NÁM ZAPLATILI ZA POUŽÍVANIE SLUŽIEB; A B) DESAŤ AMERICKÝCH DOLÁROV (10 USD).

  VŠETKY OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI AKÉHOKOĽVEK DRUHU V TEJTO ZMLUVE (VRÁTANE TOHTO BODU A INÝCH BODOV TEJTO ZMLUVY) SÚ URČENÉ V PROSPECH SPOLOČNOSTI, AKO AJ STRÁN SPOLOČNOSTI.

  VO VZŤAHU K AKÝMKOĽVEK PODMIENKAM, ZÁRUKÁM ALEBO GARANCIÁM, KTORÉ NEMOŽNO VYLÚČIŤ PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV, JE NAŠA ZODPOVEDNOSŤ V ROZSAHU POVOLENOM PODĽA PRÍSLUŠNÝCH PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV OBMEDZENÁ (PODĽA NÁŠHO ROZHODNUTIA) NA OPÄTOVNÉ DODANIE ALEBO VRÁTENIE NÁKLADOV NA PRÍSLUŠNÚ ČASŤ SLUŽIEB.

 14. Nároky tretích strán. Ak nás bude žalovať tretia strana v dôsledku vášho porušenia tejto Zmluvy alebo vášho porušenia akéhokoľvek práva tretej strany, potom budete v maximálnom rozsahu povolenom príslušnými platnými právnymi predpismi zodpovedať za všetky záväzky, škody, rozsudky, odmeny, straty, náklady, výdavky a poplatky (vrátane poplatkov za právne zastupovanie), ktoré vzniknú Stranám Spoločnosti.
 15. Ukončenie. Služby môžete kedykoľvek prestať používať a tým túto Zmluvu ukončiť. Môžeme ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie Služieb, ak nedodržíte túto Zmluvu, zapojíte sa do akéhokoľvek podvodu alebo zneužitia, alebo ak nám vy alebo niekto, kto používa váš účet, poskytnete nepravdivé vyhlásenie. Ak je to za daných okolností primerané, poskytneme vám najmenej dvadsaťštyri (24) hodín vopred oznámenie o ukončení alebo pozastavení Služieb za predpokladu, že ak sa odôvodnene domnievame, že ste podstatne porušili túto Zmluvu, ukončenie alebo pozastavenie môžeme uskutočniť okamžite. Po ukončení alebo pozastavení Služieb vaše právo na používanie Služieb okamžite zanikne. Vaše záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zostanú v platnosti aj po vypršaní alebo ukončení tejto Zmluvy.
 16. Rozhodné právo; jurisdikcia. Pokiaľ príslušný platný právny predpis neurčuje inak, táto Zmluva sa riadi a bude vykladaná v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky bez ohľadu na zásady kolízie právnych poriadkov a bez ohľadu na to, kde sa nachádzate. Všetky spory medzi vami a nami vyplývajúce zo alebo týkajúce sa Služieb alebo tejto Zmluvy, či už založené na zmluve, delikte, právneho predpisu, podvode, skresľovaní alebo akejkoľvek inej právnej teórii a vrátane mimozmluvných sporov alebo nárokov, budú podliehať výlučne jurisdikcii slovenských súdov.
 17. Filtrovanie. Existujú komerčne dostupné ochranné prvky rodičovskej kontroly (ako napríklad počítačový hardvér, softvér alebo filtrovacie služby), ktoré vám môžu pomôcť obmedziť prístup k materiálu, ktorý môže byť škodlivý alebo nevhodný pre maloletých. Informácie identifikujúce súčasných poskytovateľov takejto ochrany (ktoré nemajú našu autorizáciu) sú dostupné na adrese https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_content-control_software_and_providers.
 18. Informácie alebo sťažnosti. Ak máte otázku alebo chcete podať sťažnosť týkajúcu sa Služieb, použite, prosím, odkaz v časti Kontaktujte nás.
 19. Nároky súvisiace s porušením autorských práv. Ak sa v dobrej viere domnievate, že materiály dostupné v Službách porušujú vaše autorské práva, môžete nám napísať poštou a požiadať nás o odstránenie takéhoto materiálu alebo o zablokovanie prístupu k nemu. Uveďte, prosím, presnú identitu a umiestnenie materiálov údajne porušujúcich autorské práva. Oznámenia je možné posielať prostredníctvom odkazu v časti Kontaktujte nás.
 20. Výhľadové vyhlásenia. Vyhlásenia, ktoré sa objavujú na Službách, ktoré sa týkajú nás, našich prepojených subjektov alebo nášho a ich vedenia a ktoré nie sú historickými faktami, sú Výhľadové vyhlásenia.

  Výhľadové vyhlásenia sú iba predpovede a skutočné budúce udalosti sa môžu podstatne líšiť od tých, o ktorých sa hovorí v akomkoľvek Výhľadovom vyhlásení. Naše činnosti, trhy, produkty, služby a ceny ovplyvňujú rôzne vonkajšie faktory a riziká. Tieto faktory a riziká sú opísané v našej aktuálnej výročnej správe predloženej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) a v iných hláseniach, ktoré podávame SEC. K našim najnovším podaniam na SEC môžete pristupovať prostredníctvom systému SEC EDGAR, ktorý sa nachádza na adrese www.sec.gov alebo môžete tieto podania bezplatne získať priamo od nás. Odmietame akúkoľvek povinnosť alebo zodpovednosť aktualizovať, revidovať alebo dopĺňať akékoľvek Výhľadové vyhlásenie alebo akékoľvek iné vyhlásenia uvedené v Službách.

 21. Ďalšie dôležité podmienky. Táto Zmluva nevytvára žiadne partnerstvo, spoločný podnik, vzťah zamestnávateľ – zamestnanec, agentúrny vzťah alebo vzťah prijímateľ – nadobúdateľ franšízy medzi vami a nami a ani tak nebude vykladaná. Táto Zmluva sa uzatvára medzi vami a nami. S výnimkou ako je uvedené v bodoch 12, 13 a 21 žiadna iná osoba nemá žiadne práva na presadzovanie žiadnej z podmienok tejto Zmluvy. Ak sa zistí, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, bude sa toto ustanovenie považovať za oddeliteľné od tejto Zmluvy a nebude mať vplyv na platnosť a vykonateľnosť žiadneho zo zostávajúcich ustanovení. Bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť, previesť ani udeliť sublicenciu na žiadne svoje práva alebo povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy. Môžeme bez obmedzenia postúpiť, previesť alebo poskytnúť sublicenciu na ktorékoľvek alebo všetky naše práva alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy. Žiadne zrieknutie sa nároku v prípade akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia tejto Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán sa nebude považovať za zrieknutie sa nároku v prípade akéhokoľvek predchádzajúceho alebo následného porušenia alebo neplnenia. Akýkoľvek nadpis, titulok alebo názov bodu uvedeného v tejto Zmluve, slúži len pre ľahšiu orientáciu a žiadnym spôsobom nedefinuje ani nevysvetľuje žiadny bod alebo ustanovenie. Všetky výrazy vymedzené v jednotnom čísle majú rovnaký význam, ak sa používajú v množnom čísle, ak je to vhodné, a pokiaľ nie je uvedené inak. Akékoľvek použitie výrazu vrátane alebo jeho variácií v tejto Zmluve sa bude vykladať tak, ako keby nasledoval výraz bez obmedzenia. Táto Zmluva vrátane akýchkoľvek podmienok a podmienok, ktoré sú v nej zahrnuté, je úplnou zmluvou, ktorá sa týka predmetu tejto Zmluvy, medzi vami a nami, a v prípade neexistencie podvodu nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné písomné alebo ústne dohody alebo dohovory medzi vami a nami týkajúce sa tohto predmetu. Oznámenia pre vás (vrátane oznámení o zmeny tejto Zmluvy) môžu byť zaslané odoslaním v rámci Služieb alebo e-mailom (v každom prípade vrátane odkazov) alebo bežnou poštou. Tlačená verzia tejto Zmluvy a akékoľvek oznámenie podané v elektronickej forme bude bez obmedzenia prípustné v súdnych alebo správnych konaniach vzniknutých v súvislosti s touto Zmluvou v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačenej forme. Žiadna zo strán nebude zodpovedná za akékoľvek nesplnenie povinnosti z akéhokoľvek dôvodu, ktorý by bol mimo jej kontroly.

© Janssen Pharmaceutica NV 2019, pokiaľ nie je uvedené inak. Všetky práva vyhradené.