Efektívna obhajoba pacientov

Efektívna obhajoba pacientov

Ako môžu lídri pacientskych organizácií viesť s úradmi konštruktívny dialóg

Zástupcovia pacientov a skupiny chrániace práva a záujmy pacientov zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu pri rozhodnutiach o zdravotnej starostlivosti, ktoré v rámci Európy prijímajú vlády, národné zdravotnícke služby a zdravotné poisťovne. Osoby s rozhodovacou právomocou venujú čoraz viac pozornosti pacientskym organizáciám a postojom, ktorými tieto organizácie prispievajú do diskusie o zdravotnej starostlivosti.

Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson