Úloha HTA v prístupe k inováciám

Úloha HTA v prístupe k inováciám

Proces, prostredníctvom ktorého sa vytvára stratégia v oblasti úhrad liekov, závisí od výsledkov, ktoré odhalí systém HTA. Inými slovami, HTA je prostriedkom podpory pri rozhodovaní o úhradovej politike.

Vzhľadom na to, že stratégia v oblasti úhrady liekov:

  • sa priamo týka pacientov, lekárov a nemocnice;
  • je prepojená s inými oblasťami zdravotnej starostlivosti a liekovej politiky;
  • nezávisí od procesu inovácie v zdravotníctve;

nie je možné hovoriť o úlohe, ktorú HTA zohráva v procese inovácie, bez toho, aby sa zohľadnili prvky, ktoré ovplyvňujú úhradovú politiku.
Úloha HTA je teda v procese inovácie je daná:

  • skutočnosťou, že efektívnym procesom HTA sa eliminujú arbitrážne rozhodnutia o stanovení cien a úhrad, pričom tento proces uľahčuje prepojenie rozhodnutí o stanovení cien a úhrad s objektívnymi kritériami;
  • prínosom, ktorý ponúka HTA, pri vytváraní efektívnych zoznamov úloh týkajúcich sa špecifických záležitostí: pridelenie zodpovedností inštitúciám a jednotlivcom, časové termíny počas procesu stanovenia cien a úhrad;
  • skutočnosťou, že keď sa raz zverejnia výsledky systému HTA, môže to zabezpečiť transparentnosť, ktorá sa môže premietnuť do lepšieho zverejňovania a dohľadávania informácií;
  • efektivitou, pomocou ktorej môžu systémy HTA uľahčiť štandardizáciu procesu stanovenia cien a ú


HTA môže navyše ovplyvňovať ktorúkoľvek časť systému zdravotnej starostlivosti

HTA pokrýva prostriedky a techniky, pomocou ktorých sa vytvára liek či vykonáva zdravotná starostlivosť, ako aj zdravotné zákroky. Keďže sa HTA dotýka všetkých úrovní systému zdravotnej starostlivosti, je zrejmé, že HTA je hybnou silou zmien alebo, lepšie povedané, HTA je pri inovácii zdravotnej starostlivosti mimoriadne dôležité.

EM-11255

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Slovník
Čo znamená hodnotenie zdravotníckych technológií (HTA)?
Ciele a účel hodnotenia zdravotníckych technológií (HTA)
Logo Janssen | Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson