Lekárske vyšetrenia a laboratórne testy

Lekárske vyšetrenia a laboratórne testy

Ak čítate tento text, pravdepodobne ste sa už stretli s odborníkom na liečbu mnohopočetného myelómu. Kvôli kostným problémom, ktoré toto ochorenie spôsobuje, budete možno potrebovať traumatologickú či ortopedickú starostlivosť alebo rádioterapiu, pri ktorej sa ožarujú bolestivé a poškodené časti kostí s cieľom zmierniť ťažkosti.

Diagnózu mnohopočetného myelómu je možné potvrdiť len vykonaním série laboratórnych testov, testov kostnej drene a diagnostických zobrazovacích techník. Na základe vykonaných testov získa lekár jasný klinický obraz o stave ochorenia a bude sa vedieť rozhodnúť o potrebnom spôsobe liečby. V prípade potreby liečby lekári určia, ktorá liečba je pre vás najvhodnejšia a budú vás informovať o jej očakávaných výsledkoch.

Tabuľka s určitými laboratórnymi hodnotami

Laboratórny test
Názov testu
Referenčná hodnota
Jednotka
Komentár
Krvný obraz
Počet leukocytov
4,0-10,0
x 109/l
Vzhľadom na nízky počet leukocytov ste náchylnejší na infekcie
Počet erytrocytov (muž)
4,5-6,3
x 1012/l
Anémia v dôsledku nízkeho počtu erytrocytov
Počet erytrocytov (žena)
4,2-5,4
x 1012/l
Hemoglobín (muž)
140-180
g/l
Anémia v dôsledku nízkej koncentrácie hemoglobínu
Hemoglobín (žena)
120-160
g/l
Hematokrit (muž)
0,40-0,54
Pokles objemu hematokritu indikuje anémiu, zvýšenie indikuje dehydratáciu
Hematokrit (žena)
0,37-0,47
Krvné doštičky
140-340
x 109/l
Vzhľadom na nízky počet krvných doštičiek ste náchylnejší na krvácanie
Biochémia
Močovina
2,8-7,5
mmol/l
Koncentrácia močoviny sa zvyšuje v dôsledku narušenej funkcie obličiek
Kreatinín
44-97
µmol/l
V dôsledku narušenej funkcie obličiek je zvýšená koncentrácia kreatinínu
Vápnik
2,1-2,6
mmol/l
Koncentrácie vápnika sú často zvýšené v dôsledku degradácie kostí u pacientov s mnohonásobným myelómom
Albumíny
32-55
g/l
Pacienti s mnohopočetným myelómom majú často zníženú koncentráciu albumínu
Proteíny celkovo
65-80
g/l
Pacienti s mnohopočetným myelómom majú zvýšenú koncentráciu proteínov v dôsledku monoklonálneho imunoglobulínu
Monoklonálny imunoglobulín
0
g/l
Prítomnosť abnormálnych proteínov u pacientov s mnohopočetným myelómom

Kocijančič A., Mrevlje F.,Š tajer D.: Interna medicina. Ljubljana-Littera picta, 2005; Electrophoresis

Krvnými testami sa zisťuje počet červených krviniek (erytrocytov), bielych krviniek (leukocytov), krvných doštičiek (trombocytov) a to, v akom sú pomere.

zisťuje sa koncentrácia paraproteínu (monoklonálny proteín, M-proteín)

Proteín (bielkovina), ktorý sa nachádza v sére a/alebo moči u 98 % pacientov s mnohopočetným myelómom. Jeho identifikácia a stanovenie množstva v krvi alebo moči je nevyhnutná na stanovenie diagnózy a vyhodnotenie úspešnosti liečby.

Počas liečby sa v pacientovej krvi meria rôzne množstvo všetkých proteínov, pričom pravidelne sa monitoruje aj hladina M-proteínu v krvi a/alebo moči. Dynamika mnohopočetného myelómu a to, ako reaguje na liečbu, sa sleduje pomocou elektroforézy proteínov. Ak je liečba účinná, hodnoty sa znižujú.

Pomocou tohto dodatočného testovania sa dajú získať údaje o podtype M-proteínu.

Rozvoj ochorenia sa sleduje zisťovaním koncentrácií ľahkých a ťažkých reťazcov proteínov vylučovaných močom. Vyšetrenie proteínov v 24-hodinovom moči ponúka presné informácie, v posledných rokoch ho však využívajú lekári menej.

Stanovenie hodnôt ľahkých reťazcov imunoglobulínov v krvi pomáha pri diagnostikovaní a hodnotení dynamiky ochorenia aodpovede na liečbu.

Koncentrácia voľných ľahkých reťazcov (pri ktorých rozlišujeme typ kappa a lambda) sa môže stanoviť najmä v krvi, ale môže sa otestovať aj moč alebo mozgovomiechový mok (tekutina nachádzajúca sa v priestore okolo mozgu a miechy).

U pacientov s mnohopočetným myelómom sa môže percento nádorových plazmatických buniek v kostnej dreni pohybovať od 10 do 100 %. Plazmatické bunky môžu rásť dokonca v celej oblasti alebo len v niektorých oblastiach.

Vyšetrenie kostnej drene je kľúčovým vyšetrením pri diagnostikovaní mnohopočetného myelómu. Toto vyšetrenie je zásadné z pohľadu zistenia možných genetických zmien chorobných buniek. Vytvorí sa tzv. chromozómová mapa, resp. karyotyp. Vďaka tomu možno zistiť chromozómové abnormality z hľadiska štruktúry či počtu. Lekári budú hľadať niektoré najvýznamnejšie chromozómové abnormality. Vyšetrením chromozómov získa váš lekár dôležité informácie o tom, ako sa ochorenie vyvíja. Takto zistí, či je možné očakávať rýchlu a postupnú progresiu ochorenia, alebo nie a podľa toho správne naplánovať liečbu.

Počas tohto výkonu preniká lekár špeciálnou ihlou do hrudnej kosti, pričom z nej odsaje malé množstvo kostnej drene. Postačovať bude 5 – 10 ml kostnej drene alebo tkaniva. Ide o ambulantný zákrok a pacient nemusí prísť nalačno. Zákrok trvá len pár minút.

Počas tohto zákroku odoberie lekár pomocou dutej ihly kúsok kosti a kostnej drene zo zadnej časti vašej panvovej kosti. Toto vyšetrenie je o niečo náročnejšie ako punkcia kostnej drene, no dá sa pomocou neho presnejšie zhodnotiť percento nádorových plazmatických buniek v kostnej dreni.

Mnohopočetný myelóm môže poškodiť kosti a to je aj dôvod, prečo sa vykonávajú vyšetrenia kostí (zobrazovacia diagnostika). Tieto vyšetrenia sú úplne bezbolestné. Môžu sa nájsť známky osteoporózy (rednutia kostí), predchádzajúce alebo aktuálne zlomeniny či zmeny v zložení kostí. Tieto vyšetrenia sú dôležité pri plánovaní spôsobu liečby a neskôr pri monitorovaní progresie ochorenia.

Pomocou vyšetrenia skeletu sa zistí, či sa na kostiach nachádzajú zmeny, ktoré sú pre toto ochorenie typické a či už došlo k poškodeniu kostí. Tmavé miesta na RTG snímke označujú miesta s poškodením kostí. Môže ísť o osteoporózu (rednutie kostí), osteolytické zmeny kostí (ohraničené oblasti osteoporózy), kolaps, poranenie stavcov a patologické zlomeniny. Táto diagnostická metóda však ukazuje poškodenie len na miestach, kde je už pokročilé.

Ak sa pomocou bežných vyšetrení kostry nezistia žiadne zmeny na kostiach, zrealizuje sa vyšetrenie pomocou magnetickej rezonancie (MR) a počítačovej tomografie (CT) s cieľom zistiť prítomnosť a rozsah mnohopočetného myelómu. Tieto vyšetrenia dokážu v prípade potreby presnejšie určiť patologické zmeny kostí. Pomocou MR a CT vyšetrenia sa získajú informácie, ktoré sú užitočnejšie aj presnejšie ako RTG vyšetrenia kostry.

Špeciálne PET/CT vyšetrenie poskytuje informácie o aktívnych poškodeniach kostí ako aj o mnohopočetnom myelóme nachádzajúcom sa mimo kostnej drene, no toto vyšetrenie sa len zriedkavo vykonáva u pacientov s mnohopočetným myelómom. Taktiež sa používa aj na hodnotenie účinnosti liečby.

EM-94868


EM-110556

MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

Slovník
Typy mnohopočetného myelómu
Čo je mnohopočetný myelóm?